Huurvoorwaarden:

 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd. Derhalve is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade welke de huurder stelt door het gehuurde te hebben geleden.
 • Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
 • De in artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant aan de verhuurder worden voldaan.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum.
 • Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventueel gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 • De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Alle huurartikelen dienen vóór 18:00 uur ingeleverd te zijn. Uitzondering locatie Veerhaven daar kunt u de fiets inleveren tot de laatste veerdienst vanaf Ameland.
 • Het is ten strengste verboden om zich met 2 personen op de fiets te begeven.
 • Het is ten strengste verboden om zich met de fiets op het strand te begeven.
 • Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.
 • De door u gereserveerde fietsen, waarbij de reservering niet is betaald staan, tenzij anders afgesproken, tot 11:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering..
 • Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities:
  – Bij annuleren tussen de 3 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 25% van het gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 75% van het oorspronkelijke bedrag kosteloos annuleren.
  – Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 50% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 50% van het aantal kosteloos annuleren.
  – Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.
 • Als u de fietsen wilt laten bezorgen is een minimale fietshuur van 2 dagen vereist tenzij anders overeengekomen.
 • Mocht er onverhoopt een beschikbaarheidsprobleem zijn kunnen wij u een alternatief aanbieden

Bagagevervoer:

 • wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage.
 • u dient 1 dag voor vertrek door te geven met welke boot u terug gaat.
 • u dient een half uur voor de oorspronkelijke vertrektijd van de afgesproken veerdienstaanwezig zijn.
 • indien wij op de dag van uw vertrek of op een speciale tijd uw bagage moeten regelen kan er een vergoeding voor gevraagd worden.

Garantiedekking:

 • U kunt bij ons per gehuurd item een zogeheten garantiedekking afsluiten.
 • Als u met ons voor een item een garantiedekking bent overeengekomen, bent u voor het betreffende item:
 • A: geen kosten verschuldigd bij annulering ingeval van overlijden van uw naasten of de personen waarvoor het Gehuurde is gehuurd;
 • B: geen kosten verschuldigd bij annulering als de persoon waarvoor het item is gehuurd ziek is geworden voorafgaand aan de Huurperiode en geen gebruik zal maken van het gehuurde item wegens de ziekte;
 • C: geen schadevergoeding verschuldigd bij schade (schade door diefstal en verlies is hiervan uitgesloten) aan het Gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde;
 • D:  geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als u de sleutel van het Gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden